Passer au contenu

Panier

Votre panier est vide

Regulamin korzystania ze sklepu www.tamo.design

obowiązuje od 02.01.2020

 

Sklep dostępny pod adresem internetowym www.tamo.design (zwany dalej: sklepem internetowym) prowadzony jest przez "TAMO Marcin Laskowski", ul. Polska 7, 81-359 Gdynia) wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdynia pod numerem 3920, NIP 584 254 08 63, REGON 220366854; adres poczty elektronicznej: hello@tamo.design

 

SPIS TREŚCI: 

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Wymagania techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym którym posługuje się Sprzedawca.
 3. Metody i środki techniczne służące korygowaniu i wykrywaniu błędów we wprowadzanych danych.
 4. Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

SPRZEDAŻ

 1. Warunki zawierania umowy sprzedaży.
 2. Sposoby dostawy.
 3. Sposoby płatności.
 4. Uprawnienie do odstąpienia od umowy.
 5. Rękojmia – Konsumenci.
 6. Modyfikacje odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie sprzedaży na rzecz Przedsiębiorcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dane osobowe.
 2. Prawa autorskie.
 3. Postanowienia końcowe.

 

 • REGULAMIN – niniejszy regulamin obejmujący warunki korzystania ze Sklepu internetowego www.tamo.design w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ogólne warunki sprzedaży dokonywanej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą prowadzącym Sklep internetowy.
 • SKLEP - Sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.tamo.design . Sklep internetowy zajmuje się sprzedażą mebli drewnianych.
 • SPRZEDAWCA – przez "TAMO Marcin Laskowski", ul. Polska 7, 81-359 Gdynia) wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdynia pod numerem 3920, NIP 584 254 08 63, REGON 22036685.
 • KLIENT – podmiot na rzecz, którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub który zamierza zawrzeć lub rozwiązał umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • KONSUMENT – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • KONTO KLIENTA– oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta rekord zawierający dane Klienta służące m.in. do nadzoru nad składanymi zamówieniami, dane rozliczeniowe oraz preferencje dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu.
 • FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.
 • FORMULARZ REJESTRACJI NA NEWSTETTER – formularz dostępny w Sklepie internetowym www.tamo.design umożliwiający subskrypcję newslettera udostępnionego przez Sprzedawcę.
 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie internetowym www.tamo.design umożliwiający złożenie Zamówienia.
 • PRZEDSIĘBIORCA – zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców - Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.
 • UMOWA SPRZEDAŻY - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie i stosownych przepisach prawa, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 • ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA – stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty Zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. Zamówienie może być złożone po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
 • ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY - oświadczenie woli stanowiące zawarcie umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, określające w szczególności cenę, rodzaj i liczbę Towaru. Umowa sprzedaży zawierana jest poprzez Potwierdzenie przez Sprzedawcę otrzymania Zamówienia i przesłanie wiadomości e-mail wraz ze wskazaniem, że Zamówienie zostało przyjęte do realizacji (tj. akceptacji oferty złożonej przez Klienta).

 

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 2. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę jest bezpłatne, dobrowolne i dostępne 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony i polega na:
 4. prowadzeniu konta w Sklepie internetowym;
 5. wysyłaniu Newslettera firmowego;
 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ma charakter jednorazowy i ulega wygaśnięciu z chwilą dokonania poszczególnych czynności z wykorzystaniem formularza. Czynności polegać mogą na:
 7. udostępnieniu procesu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym;
 8. Sprzedawca zastrzega możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia świadczenia poszczególnych usług świadczonych drogą elektroniczną.
 9. Zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności należy potwierdzić poprzez zaznaczenie stosowego check-boxa umieszczonego w toku procesu zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 10. W celu założenia Konta w Sklepie internetowym, Klient musi dokonać rejestracji poprzez Formularz rejestracji udostępniony na stronie Sklepu internetowego www.tamo.design lub w toku składania Zamówienia. Dla rejestracji Konta niezbędne jest podanie podstawowych danych teleadresowych oraz adresu e-mail, ich brak skutkuje odmową świadczenia usługi drogą elektroniczną. Klient po zatwierdzeniu Formularza rejestracji zostaje poinformowany o utworzeniu konta na wskazany przez niego adres e-maili, w tym momencie jego Konto zostanie utworzone. Chwila ta stanowi zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym www.tamo.design Założenie i korzystanie z Konta jest opcjonalne, dobrowolne i bezpłat
 11. Dla Klientów z którymi została zawarta umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym Sprzedawca może prowadzić sprzedaż towarów w ramach różnych kampanii sprzedażowych ograniczonych czasowo i ilościowo. Zarówno ilość dostępnych towarów jak i czas trwania podane są indywidualnie dla każdej kampanii.
 12. Usługa w zakresie przesyłania newslettera polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości zawierającej informacje o Towarach lub usługach Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy dokonali dobrowolnej subskrypcji. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu newslettera może być zawarta przez każdego Klienta, który wprowadzi swój adres e-mail w Formularzu rejestracji do newslettera udostępnionym na stronie Sklepu internetowego www.tamo.design. Poza obowiązkami, o których mowa w ust. I pkt 5 Regulaminu, zawarcie umowy w powyższym zakresie uwarunkowane jest wyrażeniem zgody przez Klienta na przekazywaniu mu newslettera. Akceptacja zostaje dokonana poprzez zaznaczenie stosowego check-boxa umieszczonego przy dokonywaniu subskrypcji lub podjęcia przez Klienta innego równoważnego działania świadczącego o chęci zapisu do newslettera. Z chwilą zapisu przez Klienta do newslettera zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu newslettera. Klient może w każdej chwili zrezygnować newslettera poprzez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika znajdującego się w każdej wiadomości zawierającej newsletter lub poprzez kontakt mailowy pod adresem hello@tamo.design
 13. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym www.tamo.design poprzez wypełnienie Formularza zamówienia. Klient po wyborze Towarów i dodania ich do „koszyka” przechodzi do składania Zamówienia. Klient zostaje przekierowany na podstronę Sklepu internetowego na której znajduje się Formularz Zamówienia. Klient może złożyć Zamówienie odpowiednio – logując się na Konto Klienta, złożyć Zamówienie bez Konta Klienta, w toku składania zamówienia założyć Konto Klienta. Formularz Zamówienia należy uzupełnić o dane teleadresowe oraz adres e-mail. Przy składaniu zamówienia przez Klienta posiadającego Konto w Sklepie internetowym Formularz Zamówienia zostanie automatycznie uzupełniony o dane podane przy rejestracji Konta. Po zatwierdzeniu Formularza zamówienia Klient zostaje poinformowany o przyjęciu zamówienia do realizacji na wskazany przez niego adres e-maili w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowy. Jednocześnie złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty Zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 14. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu Klienta do usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku gdy Klient działa na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, narusza dobre imię Sprzedawcy, narusza dobry wizerunek marki Sklepu internetowego www.tamo.design narusza przepisy prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu usług świadczonych drogą elektroniczną jest uzasadnione względami bezpieczeństwa.
 15. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba trzecia uzna, iż treść publikowana na stronie Sklepu internetowego www.tamo.design narusza ich prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste, moralność, przekonania, uczucia, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę handlową, powiadamia niezwłocznie Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze strony Sklepu internetowego www.tamo.design, treści powodujących naruszenie.
 16. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY
  Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ SPRZEDAWCA
 17. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu internetowego www.tamo.design było możliwe z przy wykorzystaniu wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych (również mobilnych) oraz niezależnie sposobu połączenia internetowego.
 18. W celu założenia Konta oraz złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym www.tamo.design oraz w celu korzystania z innych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

III. METODY I ŚRODKI TECHNICZNE SŁUŻĄCE WYKRYWANIU
I KORYGOWANIU BŁĘDÓW WE WPROWADZANYCH DANYCH

 1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych oraz dokonać modyfikacji w zakresie wybranego Towaru. Weryfikacji, usunięcia błędu lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres hello@tamo.design, lub też telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 575 661 778.
 2. Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail podany w Zamówieniu zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z podsumowaniem Zamówienia. W przypadku zamiaru skorygowania błędu Klient ma prawo do korekty Zamówienia w ciągu 24 godzin od momentu jego złożenia.
 3. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
 4. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym oraz na przesyłaniu newslettera , które są umowami bezterminowymi o charakterze ciągłym. Klient może wypowiedzieć umowę poprzez rezygnację udostępnioną przez Konto klienta lub zawartą w treści newslettera lub przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy: hello@tamo.design 
 5. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym dobre obyczaje lub zapisy niniejszego Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym.
 6. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU KONTA W SKLEPIE INTERNETOWYM
 7. Sprzedawca podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego tamo.design w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego www.tamo.design Klient może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy hello@tamo.design lub też telefonicznie pod numerem (+48) 575 661 778.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail. 

 

SPRZEDAŻ

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY.
 2. Wszelkie informacje o towarach podane na stronie internetowej Sklepu internetowego www.tamo.design, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.
 3. Ceny Towarów uwidocznione na stronie Sklepu internetowego www.tamo.design podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które są uwidocznione w trakcie składania Zamówienia, i potwierdzone dodatkowo w podsumowaniu zamówienia.
 5. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu internetowego www.tamo.design za pomocą Formularza zamówienia, a także na adres poczty elektronicznej: hello@tamo.design 
 6. Sprzedawca po zapoznaniu się i akceptacji treści Zamówienia, potwierdza otrzymanie złożonego przez Klienta Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail wraz ze wskazaniem, że Zamówienie zostało przyjęte do realizacji posiada status „Potwierdzone”. Potwierdzenie zawiera wszystkie istotne elementy zamówienia (zestawienie Towarów ze wskazaniem ich nazw, ceny i danych Klienta).
 7. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, która obowiązuje do momentu spełnienia świadczeń przez każdą ze stron - nie wyłączając postanowień i zasad w zakresie odstąpienia od umowy oraz odpowiedzialności za wady (rękojmi).
 8. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 7 dni. Jeśli przez ten czas Klient nie odbierze zamówienia, nie opłaci go, nie otrzyma pozytywnej decyzji kredytowej lub Sklep nie będzie mógł się skontaktować z Klientem żeby zrealizować zamówienie – Sklep anuluje zamówienie.
 9. Własność zakupionego Towaru przechodzi na Klienta z chwilą zaksięgowania na koncie Sprzedawcy całości ceny transakcji (cena Towaru wraz z ewentualnymi kosztami wysyłki oraz innych usług oferowanych przez Sprzedawcę w ramach ).
 10. Przedsiębiorcy chcący otrzymać fakturę VAT do zamówienia, obowiązani są podać dane umożliwiające jej wystawienie w tym w szczególności nr NIP. Jeżeli sprzedaż na rzecz Przedsiębiorcy ma zostać udokumentowana paragonem fiskalnym, brak podania nr NIP przy składaniu zamówienia skutkował będzie brakiem możliwości późniejszego wystawienia Faktury VAT na rzecz Przedsiębiorcy. 

VII. SPOSOBY DOSTAWY

 1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pomocą firmy kurierskiej lub transportowej wyspecjalizowanej w dostarczaniu przesyłek na terytorium Polski, możliwy jest także odbiór osobisty. Wszystkie wysyłki realizowane są w trybie "door to door" czyli do pierwszej przeszkody architektonicznej. Nasze warunki świadczenia usług transportowych są zbieżne z ogólnymi warunkami świadczenia usług transportowych przewoźników z którymi współpracujemy. Szczegółowe informacje dotyczące dostaw dostępne są na podstronie sklepu www.tamo.design w zakładce Dostawa i Zwroty.
 2. Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy w trakcie składania Zamówienia. 
 3. Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od rodzaju towaru oraz wybranego przez Klienta sposobu dostawy. 
 4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności „za pobraniem” czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu Zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu do chwili skompletowania i wysłania Towaru.
 6. Sprzedawca zastrzega możliwość wyłączenia lub zmiany poszczególnych form płatności oraz dostawy towaru.
 7. Czas dostawy Towaru uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 8. Po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia Klient ma obowiązek zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona uszczerbku lub uszkodzenia to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie adresata przesyłki (Klienta), jeżeli stwierdzi on, że przesyłka jest naruszona.
 9. Sprzedawca może na podstawie złożonego zamówienia wybrać wg własnego uznania przewoźnika do realizacji dostawy.
  Firmy realizujące usługi transportowe dla Sprzedawcy to: DPD PL, UPS, RABEN, Poczta Polska, Rohling SUUS, TNT, FEDEX, Schenker, Rhenus Logistics, AMBRO Express, JAS-FBG.

VIII. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
 2. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
 3. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy Bank: mbank, PL38114020040000350245481990
 4. Płatności elektroniczne z wykorzystaniem pośredników płatności;
 5. Płatność kartą płatniczą: Visa, MasterCard.

Sprzedawca zastrzega, że wyżej wskazane formy płatności mogą być modyfikowane, okresowo wyłączane lub wymieniane na inne.

 1. Reklamacje wynikające z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego pośrednika płatności bezpośrednio na adres e-mail (hello@tamo.design), lub telefonicznie-zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego.
 2. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, który zostanie wskazany w toku składania Zamówienia, Sprzedawca może wyznaczyć dodatkowy termin na dokonanie płatności. Sprzedawca może też odstąpić od Umowy sprzedaży z uwagi na jej nie opłacenie po upływie terminu płatności. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na podstawie zostanie przesłane do Klienta w formie dokumentowej.
 3. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 4. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 50 dni.
 5. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 50 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru. Natomiast, gdy umowa dotyczy świadczenia usług, termin do odstąpienia od niej wygasa po upływie 50 dni od dnia Zawarcia umowy. 
 6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na adres e-mailowy Sprzedawcy hello@tamo.design
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 
 8. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
 9. Sprzedawca zastrzega, że może wstrzymać się ze płatnością do czasu otrzymania Towaru.
 10. Konsument zgłaszając chęć zwrotu towaru wybiera sposób i ustala dogodny termin odbioru. Zakupiony towar można zwrócić na odpowiedni adres podany przez sprzedawcę za pomocą własnego transportu, ponosząc całkowity koszt zwrotu lub wybrać inną płatną usługę odbioru towaru przez przewoźnika zleconego przez firmę TAMO.
 11. W przypadku wyboru odbioru towaru przez firmę TAMO, przedstawimy całkowity koszt odbioru towaru który w przypadku zwrotu musi opłacić Konsument. Nie pokrywamy kosztów związanych z pakowaniem i zabezpieczeniem towaru do transportu. Ta kwestia pozostaje również po stronie konsumenta.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb a także w innych wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. z późn. zm.).
 13. W drodze wyjątku Sprzedawca może umożliwić Klientom niebędącym konsumentami dokonanie odstąpienia od umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania zamówienia. Przed skorzystaniem z tego uprawnienia Klient niebędący Konsumentem ma obowiązek zwrócić się do sklepu (telefonicznie lub drogą mailową) celem ustalenia warunków odstąpienia. W przypadku akceptacji warunków odstąpienia przez Strony, Klient niebędący Konsumentem odsyła przedmiot sprzedaży, przestrzegając następujących warunków:
 14. produkt powinien zostać odesłany w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu pozwalającym na bezpieczny transport towaru;
 15. produkt powinien być kompletny, nieuszkodzony, bez śladów użytkowania;
 16. do produktu należy załączyć komplet dokumentów sprzedażowych; 
 17. do produktu należy załączyć wypełniony formularz zwrotu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy oraz w widocznym miejscu należy napisać numer zamówienia.
 18. Jeśli otrzymany produkt posiada uszkodzenia niezależne od Klienta, konieczne jest ich stwierdzenie i potwierdzenie protokołem szkody spisanym przy kurierze. Protokół ten powinien zostać spisany przy odbiorze (w przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone – szkoda jawna) lub w terminie kolejnych 7 dni liczonych od dnia odbioru (w przypadku, gdy opakowanie przesyłki nie jest uszkodzone - szkoda ukryta). Równocześnie klient powinien o tym fakcie poinformować sklep drogą mailową (poczta@sfmeble.pl), a także dołączyć protokół szkody do dokumentów związanych z odstąpieniem.
 19. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz powinno posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
 20. RĘKOJMIA - KONSUMENCI
 21. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Konsumentowi rzecz wolną od wad fizycznych lub prawnych. 
 22. Sprzedawca odpowiada za wadę nowego towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi.
 23. W zakresie terminów i uprawnień Konsumenta i Sprzedawcy zastosowanie mają przepisy dotyczące rękojmi (art. 556 - art. 576 k.c.).
 24. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy sprzedaży.
 25. Konsument nie może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w ramach rękojmi, jeżeli wada jest nieistotna.
 26. Nie stanowią podstawy reklamacji niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie Towaru wydawanego Konsumentowi w zestawieniu z wyglądem Towaru (także tego samego rodzaju, marki i modelu) prezentowanym w formie graficznej w Sklepie internetowym www.tamo.design które mogą wynikać z innych ustawień monitora Konsumenta, warunków oświetlenia itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do dokonywania zakupów.
 27. Zawiadomienie o wadliwości Towaru powinno zawierać: imię i nazwisko Konsumenta, rodzaj dostrzeżonej niezgodności wraz opisem na czym ona polega, w miarę możliwości zdjęcie reklamowanego Towaru oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową. Zawiadomienia należy dokonać poprzez formularz reklamacji, dostępny ……………………………. lub pisemnie na adres Sprzedawcy: "TAMO Marcin Laskowski", ul. Polska 7, 81-359 Gdynia.
 28. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres wskazany przez Sprzedawcę.
 29. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Konsumenta adres e-mail lub w inny podany przez Konsumenta sposób.
 30. Po rozpatrzeniu reklamacji (zarówno pozytywnej jak i negatywnej), Sprzedawca odsyła na własny koszt Towar bezpośrednio do Konsumenta. Jeżeli Towar nie zostanie przez Konsumenta odebrany i zostanie zwrócony do siedziby Sprzedawcy, Sprzedawca kontaktuje się z Konsumentem telefonicznie lub na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres e-mail, informując go o możliwości osobistego Towaru lub możliwości ponownego przesłania na koszt Konsumenta. Konsument ma 30 dni na odbiór zwróconego Towaru lub złożenie oświadczenia o ponownej wysyłce. Po przekroczeniu tego terminu zwrócony Towar zostaje przesłany do placówki logistycznej Sprzedawcy, który jest uprawniony do obciążenia kosztami magazynowania Konsumenta, a w przypadku braku przestrzeni magazynowej do utylizacji Towaru na koszt i ryzyko Konsumenta. W przypadku utylizacji Sprzedający zwraca Konsumentowi cenę zakupu potrącając koszt magazynowania i utylizacji.
 31. MODYFIKACJE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCY.
 32. Odstąpienie od umowy przez Przedsiębiorcę jest możliwe jedynie w sytuacji kiedy wada Towaru jest istotna i pozbawia Towar jego funkcjonalności. Przedsiębiorca ma obowiązek zbadać Towar niezwłocznie po jego otrzymaniu.
 33. W stosunku do Przedsiębiorców odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady określone w art. 556 – art. 576 k.c. przysługuje jedynie w sytuacji gdy Przedsiębiorca zbadał Towar niezwłocznie po jego otrzymaniu.
 34. Z chwilą wydania Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży przewoźnikowi, na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
 35. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować Sprzedawcę o chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży lub skorzystania z prawa rękojmi niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia otrzymania Towaru. 
 36. Termin ustosunkowania się do reklamacji złożonej przez Przedsiębiorcę zostaje wydłużony do 21 dni.
 37. Poza zasadami ustalonym w sposób odrębny w niniejszej części, zapisy ust. X Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

XII. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i świadczenia usług drogą elektroniczną, tj. do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Klienta ze Sprzedawcą.
 3. Sprzedawca zapewnia, iż dane osobowe Klientów są należycie zabezpieczane, a Formularze Rejestracji służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, wskutek czego proces przekazywania danych jest szyfrowany.
 4. Przetwarzając dane osobowe Sprzedawca zabezpiecza dane osobowe Klientów przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione.
 5. Klienta przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania.
 6. Szczegółowe regulacje dotyczące Polityki prywatności dostępne są na stronie internetowej sklepu Sprzedawcy.

XIII. PRAWA AUTORSKIE

Przedstawione na stronie Sklepu internetowego www.tamo.design szata graficzna, zdjęcia, treść i opisy Towarów stanowią własność Sprzedawcy i nie mogą być modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody Sprzedawcy.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy www.tamo.design zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. 
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem w pierwszej kolejności będą rozwiązywane w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku braku uzyskania wzajemnego porozumienia w zakresie kwestii spornych, sprawa będzie rozstrzygana przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy
 3. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów. W zakresie roszczeń Konsumentów szczegółowe informacje i procedury dostępne są u właściwych miejscowo rzeczników praw konsumenta, w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 13 maja 2020 roku. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu zobowiązując się jednocześnie do publikacji jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu internetowego ze wskazaniem daty obowiązywania zmian, a także poprzez wysyłanie wzmianki o zmianach treści na adres e-mail Klienta.
 5. Zmiany Regulaminu obowiązują zarówno Sprzedawcę jaki Klienta od momentu opublikowania zmian na stronie Sklepu internetowego www.tamo.design
 6. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów korzystających ze Sklepu internetowego www.tamo.design przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
 7. Sformułowania i opisy stosowane do określenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego Sprzedawcy użyte w niniejszym regulaminie, w tym w szczególności nazwy i opisy przycisków, piktogramów i ikon mogą zostać zmienione na równoważne. Dokonanie takiej zmiany nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu
 8. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: www.tamo.design/reguamin

Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej.